www.mielec.pl
Szkoła Podstawowa Nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Władysława Jasińskiego "Jędrusia" w Mielcu

Dzisiaj jest sobota 19 Września 2020. Imieniny obchodzi Konstancja, January


Szkoła z klasą
Szkoła bez przemocy
Aktualności arrow Statut szkoły
Statut Szkoły Podstawowej nr 9 w Mielcu Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Redaktor: Administrator   
29.01.2008.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Na podstawie:

  1) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,  poz. 2572, z późn. zm.);

  2) Ustawy z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz  niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm);

  3) Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie  Zasad techniki prawodawczej (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908);

  4) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie  ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r.  Nr 61, poz. 624 z późn. zm);

  5) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie  szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843);

  6) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie  szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu  gimnazjalnego i egzaminu maturalnego ( Dz. U. z 2015 r. poz. 959);

  7) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie  zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych  przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532);

  8) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku  w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach;

  9) Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów  Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn.  zm,);

  10) Ustawy Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm);

  11) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku  w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży  niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem  społecznym;

  12) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2015 roku  w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej  lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły  publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu;

  13) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 roku  w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół  i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy  pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,  a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć  wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia;

  14) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 sierpnia 2015 roku  w sprawie wymagań wobec szkół i placówek;

  15) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku  w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki  dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz  rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz 1170).

 

STATUT SZKOŁY DOSTĘPNY W PLIKU Image


Zmieniony ( 02.02.2018. )