www.mielec.pl www.mielec.pl
Szkoła Podstawowa Nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Władysława Jasińskiego "Jędrusia" w Mielcu

Dzisiaj jest niedziela 29 Listopada 2020. Imieniny obchodzi Błażej, Walter, Fryderyk


Szkoła pamięta
Szkoła z klasą
Szkoła bez przemocy
Aktualności arrow Dokumenty Szkoły arrow Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Redaktor: Administrator   
01.12.2016.

PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZOPROFILAKTYCZNEGO

Program tworzony zgodnie z aktami prawnymi:
· Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997- art. 72,
· Statut szkoły,
· Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256,
poz.257 z późn. zm)
· Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
oraz niektórych innych ustaw,
· Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26
października 1982 z późniejszymi zmianami,
· Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach.
· Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz.U.2011.231.1375 z późn. zm)
· Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2012 r. Nr 1356 z późn. zm.)
· Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r.
poz. 124)
· Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 Nr 10, poz. 55, z późn.
zm.)
· Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Dz.U.2005.180.1493
· Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526)
· Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015
· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie
zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu
przeciwdziałania narkomanii
· Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016
· Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
lata 2011-2015
· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (D.U z 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY DOSTĘPNY W PLIKU Image

 
Zmieniony ( 02.12.2016. )