Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej Nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Władysława Jasińskiego „Jędrusia” w Mielcu

Wstęp

Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Mielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.sp9.mielec.pl/

Data publikacji strony internetowej: 27.01.2009 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.01.2020 r.

Oświadczenie sporządzono dnia: 14.03.2022

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– materiały wideo nie posiadają napisów, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 Szkoła Podstawowa Nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Mielcu deklaruje dołożenie starań, aby zamieszczane na stronie materiały i funkcjonalności spełniały wytyczne związane z dostępnością.

Informacja o ułatwieniach dla użytkowników:

 • Strona wyposażona jest w tryb kontrastowy, dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Możliwa zmiana rozmiaru strony:

Przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Brak pułapki na klawiaturę.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt
   z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB. 
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: sp9@miasto.mielec.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa Nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Mielcu posiada budynek użyteczności publicznej, który jest przeznaczony do celów edukacyjnych i rekreacyjno -sportowych.

Budynek przy ulicy  Drzewieckiego 11

 1. Przed budynkiem jest wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 2. Budynek posiada  dwa podjazdy dla wózków inwalidzkich, którymi można dostać się na parter budynku i segmentu sportowego .
 3. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 4. Budynek nie posiada windy.
 5. W budynku jest wyrównany poziom progów i posadzek.
 6. Na drzwiach pomieszczeń widnieją tablice informacyjne przed poszczególnymi drzwiami.
 7. Budynek jest wyposażony w poręcze ułatwiające przemieszczanie się między kondygnacjami.
 8. Wewnątrz budynku znajduje się  przejazd dla wózków inwalidzkich prowadzący do sali gimnastycznej.
 9. Budynek nie jest wyposażony w podłogi antypoślizgowe.
 10. Budynek nie jest wyposażony w plany tyflograficzne,  czyli specjalnej techniki druku lub adaptacji rzeczywistego obrazu w formie wypukłej przeznaczonej osobom niewidomym lub niedowidzącym.
 11. Wejście główne do budynku jest wyposażone w drzwi umożliwiające przejazd wózków inwalidzkich.
 12. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.
 13.  Budynek nie posiada urządzeń i pomocy naukowych dla osób niedowidzących niedosłyszących.    

Na parterze budynku można bezpośrednio załatwić m.in. sprawy związane z obsługą ucznia jak i sprawami administracyjnymi szkoły. Umiejscowione  są tam gabinety  Dyrektora szkoły, pedagoga, pokój nauczycielski , oraz sekretariat  gdzie  można   otrzymać pomoc w załatwieniu pozostałych spraw realizowanych w tym budynku.

Tłumacz języka migowego

Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Mielcu  poprzez współprace  z Urzędem  Miejskim  w Mielcu zapewnia bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych dla osób z dysfunkcjami narządu słuchu w trzech metodach komunikowania się.

 • język polski migowy (PJM)
 • system językowo-migowy (SJM)
 • sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)

Osoby uprawnione, które wyrażają chęć skorzystania z pośrednictwa tłumacza są proszone o zgłoszenie takiej potrzeby w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego. Zgłoszenie takiej potrzeby powinno nastąpić co najmniej na 3 dni robocze przed wybranym przez siebie terminem.

Zgłoszenie można dostarczyć w wybrany sposób:

 • osobiście do Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Mielcu ul. Drzewieckiego 11. 
 • pisemnie pocztą tradycyjną lub kurierską pod adresem Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Mielcu  , 39-300 Mielec, ul Drzewieckiego 11
 • pocztą e-mail: sp9@miasto.mielec.pl

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI

ZGŁOSZENIE UWAG DO DOSTĘPNOŚCI

ZGŁOSZENIE ZAMIARU SKORZYSTANIA Z USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA – PRZEWODNIKA

RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY DOSTĘPNOŚCI

Skip to content