Stołówka szkolna

Regulamin stołówki szkolnej
Szkoły Podstawowej Nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
im. Władysława Jasińskiego „Jędrusia” w Mielcu

Obowiązuje od 1.09.2021r

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników szkoły oraz dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 8 w Mielcu.
 2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
  1. uczniowie, wnoszący opłaty indywidualne na konto szkoły 37102049130000980201376508
  2. uczniowie, których dożywianie dofinansuje MOPS / GOPS
  3. nauczyciele i pracownicy zatrudnieni w szkole
  4. dzieci z przedszkola Miejskiego nr 8 w Mielcu
 3. Posiłki na stołówce szkolnej wydawane są:
  • dla przedszkola: śniadanie godz.800, obiad godz. 1100, podwieczorek godz.1335
  • dla szkoły: obiad od godz. 1130 do 13.30.
 1. Opłatę za obiady należy uiszczać z dołu do 15 dnia następnego miesiąca na konto szkoły.
  Nie uiszczenie opłaty w podanym terminie będzie równoznaczne z  rezygnacją z obiadów w stołówce szkolnej. Zwroty z nadpłat za niewykorzystane obiady będą zwracane na konto bankowe rodzica / opiekuna.
 2. Wysokość opłaty ustala się comiesięcznie uwzględniając ilość dni pracy szkoły w danym miesiącu. Opłatę od 01.09.2021 za jeden dwudaniowy posiłek dla ucznia ustala się 5,00 zł., dla pracownika szkoły 8,30 zł.
 3. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
 4. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce, stołówka nie prowadzi sprzedaży na wynos.
 5. Informacje o nieobecności ucznia na obiedzie należy zgłaszać w danym dniu do godz. 830 lub w dniu poprzedzającym nieobecność telefonicznie Nr tel. 017 787 54 03 lub osobiście w księgowości szkoły. Brak informacji o nieobecności na obiedzie nie będzie respektowane przy odpisie.
 6. W przypadku planowanej nieobecności w szkole ( wycieczki, Zielona Szkoła) należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej.
 7. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić do księgowości, najpóźniej do ostatniego dnia poprzedzającego miesiąc.
 8. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawienia kurtek w szatni, tornistrów przed stołówką.
 9. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie.
 10. Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurny zgodnie z grafikiem dyżurów.
 11. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.
 12. W stołówce oraz na tablicy ogłoszeń wywieszony jest aktualny jadłospis na dany dzień
 13. Obowiązkiem Kierownika Świetlicy jest rzetelne sporządzanie i prowadzenie na bieżąco listy uczniów korzystających z obiadów , za które ponosi pełną odpowiedzialność.

Kuchnia/jadalnia – procedury

 1. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 2. Pracownicy kuchni powinni zachowywać (w miarę możliwości ) odległość między stanowiskami pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej.
 3. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 4. Wprowadza się zmianowość wydawania posiłków uczniom, w miarę możliwości w stałych grupach wg ustalonego harmonogramu. Przerwy obiadowe piętnastominutowe zaplanowane są po czwartej i piątej lekcji. Na pierwszej przerwie obiadowej z jadalni korzystają uczniowie klas 4 i 5, na drugiej klasy 6, 7 i 8. Uczniowie przebywający na świetlicy (po odbyciu zajęć lekcyjnych) będą jeść obiady po przerwach obiadowych (w czasie lekcji).
 5. Uczniowie przestrzegają ustalonego harmonogramu.
 6. Dania wydawane są przez osobę do tego wyznaczoną przez szefa kuchni.
 7. Uczniowie podchodzą do miejsca wydawania posiłku po swoje porcje zachowując odpowiedni dystans 1,5m.
 8. Pracownik wydaje porcję obiadową łącznie ze sztućcami uczniom w naczyniach wielorazowych, wykładając je na zdezynfekowane miejsce odbioru przez ucznia posiłku.
 9. Po zakończeniu jedzenia, uczeń odnosi naczynia i sztućce na wyznaczone miejsce.
 10. Po spożyciu posiłku przez uczniów, pracownik kuchni myje i dezynfekuje stoły i krzesła oraz miejsce wydawania posiłków przed wydaniem obiadu kolejnej grupie uczniów.
 11. Obowiązuje mycie w temperaturze min 60 stopni lub wyparzanie naczyń i sztućców wielorazowych.
 12. Obowiązuje monitorowanie prac porządkowych.

Informacja

W czasie panowania pandemii COYIT-19  do Regulaminu Świetlicy dołączony jest dokument „Organizacja pracy świetlicy i stołówki szkolnej na rok szkolny 2020/21. 

Skip to content