Dokumenty szkoły

Dokumenty Szkoły Podstawowej nr 9

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu SP9 jest dostępny w formacie pliku:

Załączniki do regulaminu:
Załącznik nr 1 – Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na działanie ucznia w SKW.

Załącznik nr 2 – Karta Aktywności Wolontariusza.

Regulamin wycieczek w SP9 Mielec 2020 jest dostępny w formacie pliku:

Regulamin Rady Pedagogicznej SP9 w Mielcu 2020 jest dostępny w formacie pliku:

Arkusz obserwacji lekcji jest dostępny w formacie pliku:

Procedury organizacji pracy szkoły w okresie nauczania na odległość 2020 jest dostępny w formacie pliku:

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy jest dostępny w formacie pliku:

Karta zgłoszenia dziecka na obiady w stołówce szkolnej jest dostępny w formacie pliku:

Regulamin stołówki szkolnej jest dostępny w formacie pliku:

Zasady korzystania_z_dziennika_elektronicznego jest dostępny w formacie pliku:
Załączniki do zasad korzystania z dziennika elektronicznego jest dostępny w formacie pliku:

Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny jest dostępny w formacie pliku:

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego w SP9 jest dostępna w formacie pliku:

Plan ewakuacyjny SP9 jest dostępna w formacie pliku:

Skip to content