Stołówka szkolna

Regulamin stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej  z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 w Mielcu

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników szkoły.
 2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
  1. uczniowie, wnoszący opłaty indywidualne na konto szkoły 37102049130000980201376508
  2. uczniowie, których dożywianie dofinansuje MOPS / GOPS
  3. nauczyciele i pracownicy zatrudnieni w szkole
 3. Posiłki na stołówce szkolnej wydawane są w godz. 1130– 1400.
 4. Opłatę za obiady należy uiszczać z góry do piątego bieżącego miesiąca na konto szkoły.
  Nie uiszczenie opłaty w podanym terminie będzie równoznaczne z  rezygnacją z obiadów w stołówce szkolnej. Zwroty z nadpłat za niewykorzystane obiady będą zwracane na konto bankowe rodzica / opiekuna.
 5. Wysokość opłaty ustala się comiesięcznie uwzględniając ilość dni pracy szkoły w danym miesiącu. Opłatę za jeden dwudaniowy posiłek dla ucznia ustala się 4,20 zł., dla pracownika szkoły 8 zł.
 6. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
 7. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce, stołówka nie prowadzi sprzedaży na wynos.
 8. Informacje o nieobecności ucznia na obiedzie należy zgłaszać w danym dniu do godz. 830 lub nie później, niż w dniu poprzedzającym nieobecność telefonicznie Nr tel. 017 787 54 03 lub osobiście w księgowości szkoły. Brak informacji o nieobecności na obiedzie nie będzie respektowane przy odpisie.
 9. W przypadku planowanej nieobecności w szkole ( wycieczki, Zielona Szkoła ) należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej.
 10. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić do księgowości, najpóźniej do ostatniego dnia poprzedzającego miesiąc.
 11. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawienia kurtek w szatni, tornistrów przed stołówką.
 12. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie. Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurny zgodnie z grafikiem dyżurów.
 13. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.
 14. W stołówce oraz na tablicy ogłoszeń wywieszony jest aktualny jadłospis na dany dzień
 15. Obowiązkiem Kierownika Świetlicy jest rzetelne sporządzanie i prowadzenie na bieżąco listy uczniów korzystających z obiadów , za które ponosi pełną odpowiedzialność.

Informacja

Rodzic / opiekun, po zapoznaniu się z regulaminem stołówki przyjmuje do wiadomości, że opłaty za obiady należy przelewać na konto szkoły w ustalonym terminie – do dnia 5 każdego miesiąca. W przypadku gdy wpłata nie wpłynie w terminie, to 6 dnia dziecko nie otrzyma posiłku.

W czasie panowania pandemii COYIT-19  do Regulaminu Świetlicy dołączony jest dokument „Organizacja pracy świetlicy i stołówki szkolnej na rok szkolny 2020/21. 

Skip to content